اخبار
شرایط ثبت نام وردهای جدید

   قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدید الورود

ضمن عرض خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی 96 که تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.پس ازتکمیل مراحل ثبت نام اولیه قبل از پرداخت مبلغی به حساب دانشگاه ، با در دست داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید شهرستان ری یا کارت شناسای معتبر از بنیاد  برای تکمیل پرونده به دفتر ستاد شاهد و ایثارگر مراجعه نمایید .
 بنابر بخشنامه هاي صادره ، دانشجوي شاهد و ايثارگر به دانشجوئي گفته مي شود كه جزء يكي از گروههاي سه گانه ايثارگري زير بوده و
گروه اول : 
همسر و فرزند شهيد + فرزند شهيده
جانبازان
۷۰./. و همسر و فرزندان آنها
گروه دوم
 :
جانبازان
۵۰./. الي ۶۹ ./. و همسر و فرزندان آنها
آزادگان و همسر فرزندان آنها
جانبازان
۲۵./. الي ۴۹./.
گروه سوم
 :
همسر و فرزندان جانبازان
۲۵./. الی ۴۹./.

ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  طبقه سوم ساختمان اداری

شمار تماس 55229374  - داخلی 2217

    بازگشت