اخبار
آقاي دكتر علي اكبر ولايتي

   آقاي دكتر علي اكبر ولايتي

  رتبه هيأت علمي: استاد قطعي، پايه ۳۳ (۱۳۹۴/۷/۲۷)

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (مهرماه ۹۱)

(تا پايه ۱۴ در دانشگاه علوم پزشكي تهران، از ۱۳۷۱/۱۰/۱۴ مأمور در بيمارستان مسيح دانشوري،از ۱۳۷۶/۵/۱۳ انتقال به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

  سابقه عضويت در هيأت علمي: از ۱۳۵۳/۷/۱ (۴۱ سال سابقه تا ۱۳۹۴)

  نشاني محل كار (دانشكده يا مركز تحقيقاتي يا آموزشي):

بخش بيماري هاي كودكان، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي (بيمارستان دكتر مسيح دانشوري)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي

  آشنايي با زبان خارجي: انگليسي، عربي

  مسؤليت ها:

۱عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران (از ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۷)

۲استاد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۷۷ تا كنون)

۳. معاون درمان وزارت بهداري و بهزيستي وقت (۵۹-۱۳۵۸)

۴. نماينده مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي اسلامي (۱۳۶۰)

۵وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران (از آذر ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۷۶)

۶عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي (‌از ۱۳۶۸)

۷عضو پيوسته منتخب فرهنگستان علوم پزشكي ايران (از ۱۳۶۹)

۸عضو هيأت مميزه مشترك فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران (۱/۴/۹۰ به مدت ۲ سال)

۹عضو هيأت امنا دانشگاه علوم پزشكي تهران (از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷)

۱۰عضو هيأت مديره نظام پزشكي تهران (از ۳ مهر ۱۳۷۰ )

۱۱عضو شورايعالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (از ۱۹ بهمن ۱۳۷۰   )

۱۲عضو شوراي عالي مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي  (از ۱۳۷۱)

۱۳. رئيس هيأت مديره انجمن متخصصين بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران (از ۱۳۷۱)

۱۴رئيس شوراي مركزي انجمن اسلامي پزشكان ايران (از ۱۳۷۱)

۱۵رئيس گروه علمي طب سنتي و طب اسلامي فرهنگستان علوم پزشكي (از ۱۱ تير ۱۳۷۱)

۱۶مدير مسئول و صاحب امتياز مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري (از ۳۰ خرداد ۱۳۷۲)

۱۷. نماينده فرهنگستان علوم پزشكي در هيئت امناي فرهنگستانها (از ۱۸ مرداد ۱۳۷۳)

۱۸عضو انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه (از ۱۳۷۴)

۱۹عضو هيأت مؤسس دانشگاه غير انتفاعي وابسته به شوراي همبستگي ورزش بانوان كشورهاي اسلامي (از ۱۳۷۴)

۲۰عضو افتخاري انجمن علمي پيوند اعضاء (از ۱۳۷۴)

۲۱عضو هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي (از ۲۲ اسفند ۱۳۷۴)

۲۲. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل (از ۱۳۷۶)

۲۳رئيس مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي (از ۱۳۷۶)

۲۴عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (از ۱۳۷۶)

۲۵. عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۷۶  تا ۱۳۹۵/۸/۱۱)

۲۶. رئيس گروه اسلام معاصر- بنياد دائرﻩ المعارف اسلامي (از ۱۳۷۷)

۲۷. رئيس انجمن حمايت از بيماران عفوني كشور ( از۱۳۸۳/۲/۳۰)

۲۸. رئيس كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در شورايعالي انقلاب فرهنگي (از اسفند ۱۳۸۴)

۲۹عضو هيأت ممتحنه دانشنامة فوق تخصصي (بورد) رشته عفوني اطفال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (از مردادماه ۱۳۸۴)

۳۰. مؤسس و عضو انجمن عفوني كودكان ايران (از سال ۱۳۸۴)

۳۱عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از اسفند ماه ۱۳۸۴، تمديد تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۵)

۳۲عضو كميته فني مبارزه با سل كشور (از اسفند ماه ۱۳۸۴)

۳۳عضو هيأت امناء سازمان مردمي حمايت از محرومان و آسيب پذيران بهزيستي (از خرداد ۱۳۸۵)

۳۴عضو هيأت تحريريه فصلنامه تخصصي شيعه شناسي (از ۱۳۸۵)

۳۵. نايب رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي (از ۱۳۸۵/۳/۳ تا خرداد ۹۳)

۳۶. عضو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي (از بهمن ماه ۱۳۸۵)

۳۷. عضو شورايMPH  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از مهر ماه ۱۳۸۵)

۳۸. عضو گروه اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (ازخرداد ماه ۱۳۸۶)

۳۹. عضو شورايعالي پيوند اعضاء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي  (از ۷ خرداد ۱۳۸۵)

۴۰. رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام (از ۱۳۸۶)

۴۱. رئيس پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي (تنفسي) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۸۶/۵/۱۳ به مدت چهار سال و تمديد آن از ۱۳۹۰/۸/۴ تا ۴ سال بعد)

۴۲. عضو گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۸۶/۵/۱۴)

۴۳. رئيس هيأت مديره انجمن قلم ايران (دو دوره متوالي از آبان ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰)

۴۴. عضو كميته منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جهت پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) (از ۲۲/۹/۸۸)

۴۵. عضو حقيقي هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي (۱۳۸۹/۱/۱۶)

۴۶. عضو كميسيون سه نفره رسيدگي به صلاحيت كارهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (۱۳۸۹/۶/۱۴)

        ۴۷عضو شوراي عالي شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (۱۵/۶/۸۹)

        ۴۸. عضو هيأت امناي بنياد سينمايي فارابي (۱۳۸۹/۵/۳)

۴۹. عضو كميسيون تخصصي هيأت مميزه فرهنگستان علوم پزشكي (از ۱۳۸۹/۶/۱ به مدت ۲ سال وتمديد حكم دردو نوبت تا ۱۳۹۵/۸/۲۷)

۵۰. عضو هيأت امناء استان تهران، دانشگاه آزاد آسلامي (زيرمجموعه هيأت امناء) (از ۱۳۸۹/۶/۳ به مدت ۴ سال)

۵۱. عضو شوراي سياستگذاري تاريخ علم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (۱۳۸۹/۸/۳)

۵۲. عضو هيأت علمي وابسته دانشكده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران (از ۲۱/۲/۹۰ به مدت ۲ سال)

۵۳. دبير كميته سياستگذاري، هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته عفوني كودكان (از ۱۳۹۰/۴/۱۶ به مدت ۲ سال)

۵۴. عضو هيأت امناي مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي (از ۱۳۹۰/۴/۲۷ به مدت ۴ سال)

۵۵. رئيس كرسي علمي فرهنگ و تمدن هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از ۱۳۹۰/۴/۲۰ به مدت ۳ سال)

۵۶. دبيركل مجمع جهاني بيداري اسلامي (از شهريور ۱۳۹۰)

۵۷. عضو كميته سياستگذاري رشته كودكان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (از ۱۳۹۱/۴/۵ به مدت ۱ سال)

۵۸. رئيس شوراي هم انديشي استادان و نخبگان مركز پزشكي آموزشي درماني مسيح دانشوري (از ۱۳۹۱/۹/۲۸ به مدت ۱ سال)

۵۹. دبير كميته سياستگذاري فوق تخصصي رشته عفوني كودكان (از ۱۳۹۱/۹/۱۱ به مدت ۲ سال)

۶۰. عضو هيأت علمي وابسته دانشگاه تربيت مدرس (از ۱۳۹۲/۵/۱۲)

۶۱. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام (از ۱۳۹۲/۸/۱۱)

۶۲. عضو شوراي سياستگذاري طب سنتي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (از ۱۳۹۳/۸/۱۹)

۶۳. عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي نفس باد صبا (از ۱۳۹۳)

۶۴. عضو هيأت علمي پاره وقت مركز تحقيقات مايكوباكتريولوژي و  مركز تحقيقات سل باليني و اپيدميولوژي مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

۶۵. عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي Novelty In Biomedicine، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (از ۱۳۹۴)

۶۶. عضو كميته "كارآزمايي باليني" مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران (از ۱۳۹۵/۳/۱۷ به مدت ۲ سال)


سوابق و تاريخچه شغلي قبل از تصدي وزارت خارجه:


۱- رزيدنت ارشد مركز طبي كودكان، تهران، ۵۳-۱۳۵۲

۲- عضو كادر آموزشي دانشكده تندرستي (دانشكده پزشكي قدس) و مركز پزشكي شهداي تجريش، ۵۸-۱۳۵۳

۳- رئيس درمانگاههاي مركز پزشكي شهداي تجريش، ۵۵-۱۳۵۴

۴- سردبير مجله «نامه مركز پزشكي شهداي تجريش»، ۵۵-۱۳۵۴

۵- مدير آموزش دانشكده علوم تندرستي، ۵۶-۱۳۵۵

۶- معاون درمان وزارت بهداري و بهزيستي، ۵۹-۱۳۵۸

۷- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، ۶۰-۱۳۵۹

عضو سابق شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي، ۶۶-۱۳۶۰

 

 

                 سوابق تحصيلي:

 

شهر- كشور

دانشكده

دانشگاه

سال فارغ التحصيلي

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

 

تهران- ايران

پزشكي

تهران

۱۳۵۰

پزشكي عمومي

دكترا

 

تهران- ايران

پزشكي

تهران

۱۳۵۳

كودكان

دكتراي تخصصي

 

بالتيمور- آمريكا

پزشكي

جانزهاپكينز

۱۳۵۵

بيماريهاي عفوني اطفال

فوق تخصصي

 

قزاقستان

گرجستان

تاجيكستان

 

الفارابي

تفليس

ابوعلي سينا

۳۱ مارس ۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۵

دكتراي افتخاري

دكتراي افتخاري

دكتراي افتخاري

ساير موارد

 

 

                 عضويت در انجمن هاي تخصصي و پژوهشي:


          رئيس هيأت مديره انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران

          عضو انجمن فوق تخصصي عفوني اطفال

 

             عضويت در مجامع و شركت در كنفرانس بين المللي:

۱. عضويت در IUATLD/UICTMR از ۱۹۹۴(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) 

۲. عضو انجمن جهاني تاريخ طب

۳. رئيس كنفرانس منطقه‌اي IUATLD، دسامبر ۱۹۹۵


براي مشاهده كتب  جناب آقاي دكتر ولايتي كليك نماييد.
 
 
براي مشاهده مقالات جناب آقاي دكتر ولايتي كليك نماييد
 
    بازگشت