وب سایت ویژه
جدید الورودها
 

سرفصل دروس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

ردیف مقطع نام رشته تاریخ تصویب دانلود فایل
1 کارشناسی زبان وادبیات عرب   دانلود فایل
2 کارشناسی  زبان وادبیات فارسی   دانلود فایل
3 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی   دانلود فایل
4 دکتری زبان و ادبیات فارسی   دانلود فایل
5 دکتری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی - آب وهواشناسی کاربردی   دانلود فایل
6 کارشناسی ادبیات داستانی   دانلود فایل
7 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادیان و عرفان   دانلود فایل
8 کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان   دانلود فایل
9 دکتری الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی   دانلود فایل
10 کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث   دانلود فایل
11 کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث   دانلود فایل
12 دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث   دانلود فایل
13 کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی   دانلود فایل
14 کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی   دانلود فایل
15 دکتری الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی   دانلود فایل
16 کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی   دانلودفایل
17 کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی   دانلود فایل
18 دکتری الیهات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی   دانلود فایل
19 کارشناسی ارشد ناپیوسته باستان شناسی   دانلود فایل 
20 کارشناسی ارشد ناپیوسته باستان شناسی - دوره اسلامی   دانلود فایل
21 دکتری باستان شناسی - پیش از تاریخ   دانلود فایل
22 کارشناسی ارشد ناپیوسته باستان شناسی- دوره پیش از تاریخ   دانلود فایل
23 کارشناسی ارشد ناپیوسته باستان شناسی- دوره تاریخی   دانلود فایل
24 کارشناسی تاریخ   دانلود فایل
25 دکتری تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام   دانلود فایل
26 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ - مطالعات خلیج فارس   دانلود فایل
27 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ گرایش ایران باستان   دانلود  فایل
28 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ گرایش تاریخ اسلام   دانلود فایل
29 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ - تاریخ ایران اسلامی   دانلود فایل
30 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ - تاریخ عمومی جهان   دانلود فایل
31 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا   دانلود فایل
32 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی   دانلود فایل
33 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری   دانلود فایل
34 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن شهری   دانلود فایل
35 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی شهری   دانلود فایل
36 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری - برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری   دانلود فایل
37 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم   دانلود فایل
38 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی   دانلود فایل
39 کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری   دانلود فایل
40 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیا و برنامه ریزی شهری   دانلود فایل
41 کارشناسی جغرافیای انسانی - روستایی   دانلود فایل
42 کارشناسی جغرافیای انسانی - شهری   دانلود فایل
43 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیای سیاسی   دانلود فایل
44 کارشناسی ارشد ناپیوسته جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی   دانلود فایل
45 کارشناسی ارشدناپیوسته جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی هیدرولوژی    
46 کارشناسی ارشد ناپیوسته ژئومورفولوژی - هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی   دانلود فایل
47 کارشناسی ارشد ناپیوسته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی   دانلود فایل
48 کارشناسی ارشد ناپیوسته عرفان اسلامی   دانلود فایل
49 دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی   دانلود فایل
50 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم حدیث    
51 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم حدیث - کلام و عقاید    
52 کارشناسی علوم قرآن و حدیث   دانلود فایل
53 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قرآن و حدیث   دانلود فایل
54 دکتری علوم قرآن و حدیث    
55 کارشناسی ارشد ناپیوسته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی    
56 کارشناسی ارشد ناپیوسته فقه و حقوق خصوصی   دانلود فایل
57 کارشناسی فقه و حقوق اسلامی   دانلود فایل
58 کارشناسی ارشد ناپیوسته فقه و حقوق اسلامی    
59 کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی   دانلود فایل
60 کارشناسی ارشد ناپیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی   دانلود فایل
61 کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه   دانلود فایل
62 دکتری فلسفه   دانلود فایل
63 کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی   دانلود فایل
64 کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه  و حکمت اسلامی   دانلود فایل
65 حسابداری کارشناسی ناپیوسته   دانلود فایل
66 حسابداری کارشناسی   دانلود فایل
67 کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری   دانلود فایل
68 کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد انرژی   دانلود فایل
69 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی   دانلود فایل
70 کارشناسی ارشد ناپیوسته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   دانلود فایل
71 کارشناسی حسابداری - حسابرسی   دانلود فایل
72 کارشناسی حسابداری - دولتی   دانلود فایل
73 کارشناسی حسابداری - مالیاتی   دانلود فایل
74 کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری   دانلود فایل
75 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی   دانلود فایل
76 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد پول و بانکداری   دانلود فایل
77 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد کشاورزی   دانلود فایل
78 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی   دانلود فایل
79 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد حمل ونقل   دانلود فایل
80 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد صنعتی   دانلود فایل
81 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اقتصادی - اقتصاد نظری   دانلود فایل
82 کارشناسی ناپیوسته حسابداری   دانلود فایل
83 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی   دانلود فایل
84 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیو مکانیک ورزشی   دانلود فایل
85 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیو مکانیک ورزشی   دانلود فایل
86 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی   دانلود فایل
87 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی   دانلود فایل
88 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی   دانلود فایل
89 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی   دانلود فایل
90 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی   دانلود فایل
91 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی   دانلود فایل
92 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی   دانلود فایل
93 کارشناسی تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی   دانلود فایل
94 کارشناسی ناپیوسته دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر رشته تربیت بدنی   دانلود فایل
95 دکتری رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی   دانلود فایل
96 دکتری رفتار حرکتی - یادگیری حرکتی   دانلود فایل
97 کارشناسی ارشد ناپیوسته رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی   دانلود فایل
98 کارشناسی علوم ورزشی - علوم انسانی ورزش   دانلود فایل
99 کارشناسی علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش   دانلود فایل
100 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی   دانلود فایل
101 دکتری فیزیولوژی ورزشی - بیو شیمی و متابولیسم ورزشی   دانلود فایل
102 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی - تفذیه ورزشی   دانلود فایل
103 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی   دانلود فایل
104 دکتری فیزیولوژی ورزشی - قلب وعروق و تنفس   دانلود فایل
105 دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی    دانلود فایل
106 دکتری مدیریت ورزشی    دانلود فایل
107 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی   دانلود فایل
108 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی    دانلود فایل
109 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی    دانلود فایل
110 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش    دانلود فایل
111 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی    دانلود فایل
112 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق بین الملل    دانلود فایل
113 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی    دانلود فایل
114 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی     دانلود فایل
115 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق عمومی     دانلود فایل
116 کارشناسی حقوق     دانلود فایل
117 دکتری حقوق بین الملل عمومی     دانلود فایل 
118 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق تجارت بین الملل    
119 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق تجارت بین الملل    
120 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی     دانلود فایل
121 کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی     دانلود فایل
122 کارشناسی ارشد ناپیوسته امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی     دانلود فایل
123 کارشناسی ارشد ناپیوسته امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی     دانلود فایل
124 دکتری برنامه ریزی درسی    
125 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش علوم اجتماعی     دانلود فایل
126 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی     دانلود فایل
127 کارشناسی ارشد ناپیوسته تحقیقات آموزشی     دانلود فایل
128 دکتری جامعه شناسی     دانلود فایل
129 دکتری جامعه شناسی - اقتصادی وتوسعه     دانلود فایل
130 دکتری جامعه شناسی - سیاسی     دانلود فایل
131 دکتری جامعه شناسی - فرهنگی     دانلود فایل
132 دکتری جامعه شناسی - گروه های اجتماعی     دانلود فایل
133 دکتری جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران     دانلود فایل
134 کارشناسی  راهنمایی و مشاوره     دانلود فایل
135 کارشناسی روانشناسی     دانلود فایل
136 کارشناسی روانشناسی - بالینی     دانلود فایل
137 کارشناسی روانشناسی - روانشناسی کودکان استثنایی     دانلود فایل
138 کارشناسی روانشناسی - صنعتی و سازمانی     دانلود فایل
139 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی     دانلود فایل
140 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی تربیتی     دانلود فایل
141 دکتری روانشناسی تربیتی     دانلود فایل
142 کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی شخصیت     دانلود فایل
143 کارشناسی ارشد ناپیوسته روابط بین الملل     دانلود فایل
144 دکتری روابط بین الملل    دانلود فایل
145 کارشناسی علوم سیاسی     دانلود فایل
146 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم سیاسی     دانلود فایل
147 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات منطقه ای     دانلود فایل
148 کارشناسی ارشد ناپیوسته اندیشه سیاسی در اسلام     دانلود فایل
149 کارشناسی روابط سیاسی -روابط دیپلماتیک     دانلود فایل
150 دکتری علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی     دانلود فایل
151 دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی     دانلود فایل
152 دکتری علوم سیاسی - سیاستگزاری عمومی     دانلود فایل
153 دکتری علوم سیاسی - مسائل ایران     دانلود فایل
154 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات منطقه ای - مطالعات منطقه ای اروپا     دانلود فایل
155 کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات منطقه ای - مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا     دانلود فایل
156 کارشناسی  ارشد ناپیوسته مطالعات منطقه ای گرایش آمریکای شمالی     دانلود فایل
157 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهشی مهندسی نفت - پالایش     دانلود فایل
158 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی اکتشافات نفت    
159 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی انرژی های تجدید پذیر    
160 کارشناسی مهندسی برق     دانلود فایل
161 کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک    دانلود فایل
162 کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک   دانلود فایل
163 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - الکترونیک     دانلود فایل
164 دکتری مهندسی برق - الکترونیک     دانلود فایل
165 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت     دانلود فایل
167 دکتری مهندسی برق - قدرت     دانلود فایل
168 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت گرایش الکترونیک قدرت     دانلود فایل
169 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت گرایش تکنولوژی فشار     دانلود فایل
170 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - کنترل     دانلود فایل
171 دکتری مهندسی برق - کنترل و سیستم     دانلود فایل
172 کارشناسی مهندسی برق - مخابرات     دانلود فایل
173 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - مخابرات     دانلود فایل
174 دکتری مهندسی برق - مخابرات     دانلود فایل
175 کارشناس ارشد ناپیوسته مهندسی برق قدرت - سیستم های قدرت     دانلود فایل
176 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک     دانلود فایل
177 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر     دانلود فایل
178 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پزشکی - بیو الکتریک     دانلود فایل
179 دکتری مهندسی پزشکی - بیو الکتریک     دانلود فایل
180 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پزشکی - بیو متریال     دانلود فایل
181 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پزشکی - بیو مکانیک     دانلود فایل
182 دکتری مهندسی پزشکی - بیو مکانیک     دانلود فایل
183 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پزشکی - توانبخشی     دانلود فایل
184 کارشنای ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران     دانلود فایل
185 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی     دانلود فایل
186 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی های انرژی     دانلود فایل
187 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - بیو تکنولوژی     دانلود فایل
188 کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع پالایش     دانلود فایل
189 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - صنایع غذایی     دانلود فایل
190 کارشناسی ارشدناپیوسته مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی     دانلود فایل
191 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر     دانلود فایل
192 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فرآیند     دانلود فایل
193 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست     دانلود فایل
194 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی (حفاری )    
195 دکتری مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید    
196 دکتری مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی صنایع    
197 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری     دانلود فایل
198 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع - مهندسی صنایع     دانلود فایل
199 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی طراحی محیط زیست    
200 کارشناسی مهندسی عمران     دانلود فایل
201 کارشناسی مهندسی عمران - آب     دانلود فایل
202 دکتری مهندسی عمران - آب     دانلود فایل
203 کارشناسی مهندسی عمران - خاک    دانلود فایل
204 دکتری مهندسی عمران - خاک     دانلود فایل
205 کارشناسی مهندسی عمران - راه    دانلود فایل
206 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - ژئو تکنیک      
207 کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران - عمران     دانلود فایل
208 کارشناسی مهندسی عمران - عمران     دانلود فایل
209 کارشناسی مهندسی عمران - سازه     دانلود فایل
210 دکتری مهندسی عمران - سازه     دانلود فایل
211 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی     دانلود فایل
212 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی     دانلود فایل
213 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی حمل و نقل     دانلود فایل
214 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری     دانلود فایل
215 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی زلزله     دانلود فایل
216 دکتری مهندسی عمران - مهندسی زلزله     دانلود فایل
217 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت     دانلود فایل
218 دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت     دانلود فایل
219 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب     دانلود فایل
220 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی آب     دانلود فایل
221 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران - مهندسی سازه     دانلود فایل
222 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی     دانلود فایل
223 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری     دانلود فایل
224 کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار     دانلود فایل
225 دکتری مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری    
226 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری     دانلود فایل
227 دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر    
228 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار     دانلود فایل
229 کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار     دانلود فایل
230 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار     دانلود فایل
231 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی    دانلود فایل
232 دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی     دانلود فایل
234 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک    
235 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک - اتومکانیک و کنترل تولید    
236 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک - ارتباطات جنبی انسان ماشین کامپیوتر    
237 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک - طراحی زبانها و سیستمهای مکاترونیکی    
238 کارشناسی مهندسی مکانیک    
239 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی    
240 دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی    
241 کارشناسی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید    
242 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید     دانلود فایل
243 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی    
244 دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی    
245 کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات     دانلود فایل
246 کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک در طراحی جامدات     دانلود فایل
247 کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات     دانلود فایل
248 دکتری مهندسی مکانیک در طراحی جامدات    
249 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مواد - جوشکاری     دانلود فایل
250 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مواد - خردگی و حفاظت مواد    
251 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری     دانلود فایل
252 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری     دانلود فایل
253 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی     دانلود فایل
254 کارشناسی امورگمرکی     دانلود فایل
255 دکتری مدیریت - مدیریت مالی     دانلود فایل
256 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی     دانلود فایل
257 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت اجرایی     دانلود فایل
258 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک     دانلود فایل
259 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادرات     دانلود فایل
260 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت اجرایی - مدیریت تولید و عملیات     دانلود فایل
261 دکتری مدیریت بازاریابی     دانلود فایل
262 کارشناسی مدیریت بازرگانی     دانلود فایل
263 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی     دانلود فایل
264 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - بازاریابی     دانلود فایل
265 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی     دانلود فایل
266 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی     دانلود فایل
267 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - تحول     دانلود فایل
268 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - مالی     دانلود فایل
269 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه    دانلود فایل
270 کارشناسی مدیریت بیمه     دانلود فایل
271 دکتری مدیریت تکنولوژی     دانلود فایل
272 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه     دانلود فایل
273 کارشناسی مدیریت دولتی     دانلود فایل
274 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی     دانلود فایل
275 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی - مدیریت تحول     دانلود فایل
276 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی - مدیریت تشکیلات و روشها     دانلود فایل
277 کارشناسی ارشد ناپیو.سته مدیریت دولتی - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی     دانلود فایل
278 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی     دانلود فایل
279 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی     دانلود فایل
280 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت شهری     دانلود فایل
281 کارشناسی مدیریت صنعتی     دانلود فایل
282 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی     دانلود فایل
283 دکتری مدیریت صنعتی    
284 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات     دانلود فایل
285 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی - تولید     دانلود فایل
286 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت صنعتی - مالی     دانلود فایل
287 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات     دانلود فایل
288 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات     دانلود فایل
289 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته     دانلود فایل
290 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیکی     دانلود فایل
291 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش     دانلود فایل
292 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی     دانلود فایل
293 کارشناسی مدیریت مالی     دانلود فایل
294 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید     دانلود فایل
295 کارشناسی ارشدنا پیوسته نقاشی     دانلود فایل
296 کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات نمایشی     دانلود فایل
297 کارشناسی ارشد ناپیوسته ارتباط تصویری     دانلود فایل
298 کارشناسی ارتباط تصویری - ارتباط تصویری عمومی     دانلود فایل
299 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری     دانلود فایل
300 کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی منطقه ای     دانلود فایل
301 کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر     دانلود فایل
302 کارشناسی ارشد ناپیوسته تصویر سازی     دانلود فایل
303 دکتری شهرسازی     دانلود فایل
304 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری     دانلود فایل
305 کارشناسی طراحی صنعتی     دانلود فایل
306 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی صنعتی     دانلود فایل
307 کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای     دانلود فایل
308 کارشناسی عکاسی     دانلود فایل
309 دکتری فلسفه هنر     دانلود فایل
310 کارشناسی ارشد ناپیوسته کارگردانی نمایش     دانلود فایل
311 کارشناسی ارشد ناپیوسته مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی     دانلود فایل
312 کارشناسی ارشد ناپیوسته مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی     دانلود فایل
313 کارشناسی معماری     دانلود فایل
314 دکتری معماری     دانلود فایل
315 کارشناسی مهندسی معماری     دانلود فایل
316 کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری     دانلود فایل
317 کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری     دانلود فایل
318 کارشناسی موسیقی     دانلود فایل
319 کارشناسی نقاشی - نقاشی عمومی     دانلود فایل
320 کارشناسی نمایش - ادبیات نمایشی     دانلود فایل
321 کارشناسی نمایش - بازیگری     دانلود فایل
322 کارشناسی نمایش - صحنه آرایی     دانلود فایل
323 کارشناسی نمایش - کارگردانی     دانلود فایل
324 کارشناسی ارشد ناپیوسته  نوازندگی ساز جهانی     دانلود فایل
325 کارشناسی آمار     دانلود فایل
326 کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی     دانلود فایل
327 کارشناسی آمار و کاربردها     دانلود فایل
328 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش ریاضی     دانلود فایل
329 دکتری ریاضی     دانلود فایل
330 کارشناسی ریاضی - دبیری ریاضی     دانلود فایل
331 کارشناسی ریاضی - ریاضی کاربردی     دانلود فایل
332 کارشناسی ریاضی - ریاضی محض     دانلود فایل
333 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی - ریاضی محض     دانلود فایل
334 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی - ریاضیات مالی     دانلود فایل
335 دکتری ریاضی - کاربردی     دانلود فایل
336 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - آنالیز عددی     دانلود فایل
337 دکتری ریاضی کاربردی - آنالیز عددی     دانلود فایل
338 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات     دانلود فایل
339 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - آنالیز     دانلود فایل
340 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - جبر     دانلود فایل
341 کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی محض - هندسه - توپولوژی     دانلود فایل
342 دکتری ریاضی - آنالیز     دانلود فایل
343 کارشناسی ریاضیات و کاربردها     دانلود فایل
344 دکتری ریاضی - جبر     دانلود فایل
345 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - بیو شیمی     دانلود فایل
346 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - ژنتیک     دانلود فایل
347 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی تکوینی     دانلود فایل
348 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری     دانلود فایل
349 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی     دانلود فایل
350 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - علوم  گیاهی     دانلود فایل
351 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی - میکروبیولوژی     دانلود فایل
352 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سیاسی و مولکولی     دانلود فایل
353 کارشناسی زیست شناسی عمومی    
354 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست فناوری (بیوتکنولوژی ) گرایش میکروبی     دانلود فایل
355 دکتری ژئوفیزیک - الکترومغناطیس     دانلود فایل
356 دکتری ژئوفیزیک - لرزه شناسی     دانلود فایل
357 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی آلی     دانلود فایل
358 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی تجزیه     دانلود فایل
359 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی فیزیک     دانلود فایل
360 کارشناسی شیمی - شیمی کاربردی     دانلود فایل
361 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی کاربردی     دانلود فایل
362 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - شیمی معدنی     دانلود فایل
363 دکتری شیمی - شیمی معدنی     دانلود فایل
364 کارشناسی شیمی - کاربردی     دانلود فایل
365 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی - کاربردی     دانلود فایل
366 کارشناسی شیمی - محض     دانلود فایل
367 کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی دارویی     دانلود فایل
368 دکتری شیمی گرایش شیمی آلی     دانلود فایل
369 دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه     دانلود فایل
370 دکتری شیمی گرایش شیمی کاربردی     دانلود فایل
371 دکتری شیمی گرایش شیمی و فیزیک     دانلود فایل
372 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم فناوری نانو - نانو شیمی     دانلود فایل
373 کارشناسی علوم کامپیوتر     دانلود فایل
374 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیتوشیمی     دانلود فایل
375 کارشناسی فیزیک     دانلود فایل
376 دکتری فیزیک     دانلود فایل
377 کارشناسی فیزیک - اتمی     دانلود فایل
378 کارشناسی فیزیک - حالت جامد     دانلود فایل
379 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - حالت جامد     دانلود فایل
380 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک اتمی و مولکولی     دانلود فایل
381 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها     دانلود فایل
382 کارشناسی فیزیک هسته ای     دانلود فایل
383 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک هسته ای     دانلود فایل
384 کارشناسی فیزیک     دانلود فایل
385 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - فیزیک بنیادی     دانلود  فایل
386 کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک - فیزیک نجومی     دانلود فایل
387 کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت محیط زیست (اچ اس ای )     دانلود فایل
388 کارشناسی ارشد ناپیوسته نانو فیزیک     دانلود فایل
389 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان آلمانی    
390 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی     دانلود فایل
391 دکتری آموزش زبان انگلیسی     دانلود فایل
392 کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان فرانسه     دانلود فایل
393 دکتری ادبیات فرانسه     دانلود فایل
394 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت مترجم زبان آلمانی    
395 کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت مترجم زبان انگلیسی     دانلود فایل
396 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان شناسی     دانلود فایل
397 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان فرانسه - مترجمی    
398 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات آلمانی    
499 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات ارمنی     دانلود فایل
400 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی     دانلود فایل
401 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات انگلیسی     دانلود فایل
402 دکتری زبان و ادبیات انگلیسی     دانلود فایل
403 کارشناسی زبان وادبیات فرانسه    
404 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فرانسه     دانلود فایل
405 دکتری زبان و ادبیات فرانسه     دانلود فایل
406 دکتری زبانشناسی     دانلود فایل
407 کارشناسی ارشد ناپیوسته زبانشناسی همگانی     دانلود فایل
408 کارشناسی ارشد ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی     دانلود فایل
409 کارشناسی ارشد ناپیوسته مترجمی زبان فرانسه